Blog
July 7, 2014 by Noutati

Autentificarea acordului de mediere

În fapt, notarul pubic nu autentifică niciodată un act în care părțile nu sunt prezente și nu semnează în fața lui actul cerut spre a fi autentificat.
Ori autentificarea acelui înscris material semnat și ștampilat de mediator cu care părțile se prezintă la notar (Acord de Mediere) este un act semnat în fața mediatorului și nu a notarului public, iar autentificarea lui (o încheiere de autentificare pusă pe verso, spre ex.) ar înfrânge dispozițiile imperative din Legea notarului public din care amintesc numai cele cuprinse în art. 77, punctul 3 (Legea 36/95 – republicată): ”Pentru autentificarea unui acord de mediere, părțile din acord se prezintă personal sau prin reprezentant legal ori prin reprezentant convențional în baza unei procuri autentice în vederea semnării în fața notarului public și a îndeplinirii tuturor condițiilor de fond și de formă prevăzute de lege” .

Așadar chiar dacă actul cu care părțile pleacă de la notar este identic în conținut cu cel pe care l-au primit de la mediator și chiar dacă el s-ar numi tot Acord de mediere, material, nu este același înscris.
Mai mult decât atât, în condițiile în care Acordul de Mediere privește un transfer de propriate al unui bun imobil, un drept real, partajul asupra unor bunuri imobile sau un o moștenire, actul rezultat de la notarul investit cu autentificarea va purta cu totul alte denumiri decât Acord de Mediere, respectiv: Contract de vânzare – cumpărare, Constituirea unei servituți de trecre, Rezervarea/Constituirea dreptului de usufruct/uz/abitație viageră, Contract de partaj voluntar, Certificat de Moștenitor, etc.
În instrumentarea și autentificarea acestor acte care privesc bunuri imobile, notarul va solicita și alte documente fără de care actele autentificate sunt nule sau nu produc efecte juridice față de terți: Cadastru, încheiere de carte funciară, extras de carte funciară, certificate de atestare fiscală, certificate de urbanism, certificat energetic.
Interesant în Legea Medierii mi s-au părut dispozițiile art. 64, punctele c, d, e și f prin coroborarea lor cu dispozițiile art. 60. Se pare că există păreri divergente atât între specialiștii în drept cât și între ei și mediatori, unii interpretând art. 64 aliniat 1 indice 1 ca unul exhaustiv care obligă ca orice Acord de Mediere care privește neînțelegerile părinților cu privire la minorii rezultați din căsătorie să fie finalizat numai de către instanța judecătorească printr-o hotărâre de expedient, alții (printre care mă număr) interpretând mult mai nuanțat dispoziile articolului 64 (pct. C,d, și e) prin raportare la art. 60 – existența unor litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești.

Aceste aspecte au făcut și ele obiectul prezentării mele din 03.07.2014, dar despre hotărârile instanțelor, cele de expedient, când și cum este obligat mediatorul să prezinte acordul de mediere doar în fața judecătorilor…, într-un articol viitor.

Lili Craciun – Notar public

0 Comments

0 Comments for this post